Aktualno > Vijesti

Objavljen poziv za izradu projektne dokumentacije za obnovu Novinarskog doma

29.09.2023.

Hrvatsko novinarsko društvo objavilo je poziv za prikupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije obnove Novinarskog doma nakon potresa 2020. godine.

NOVO: Hrvatsko novinarsko društvo je 15. studenog 2023. donijelo Odluku o poništenju Poziva za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, Zgrade Novinarskog doma, Z-2952 jer su u postupku nabave postale poznate okolnosti zbog kojih bi, da su bile poznate prije objave Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici  www.strukturnifondovi.hr, došlo do sadržajno bitno drukčijeg Poziva na dostavu ponuda (poglavito Troškovnika).

 

Odluka o poništenju.

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Novinarskog doma objavljen je na mrežnoj stranici Strukturni fondovi, i to prema postupku nabave za fizičke i pravne osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Ponude se dostavljaju na adresu elektroničke pošte: tajnistvo@hnd.hr, s oznakom predmeta "Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu - pojedinačno zaštićeno kulturno dobro 'Zgrada Novinarskog doma', Z-2952".

Ponuditelji svoju ponudu moraju dostaviti najkasnije 13. 10. 2023. do 10.00 sati.

Tekst poziva i dokumentacija mogu se preuzeti ovdje.

* Odgovori na pitanja primljena do 9. listopada 2023.:

Pitanje 1: Unutar poziva na dostavu ponude, točka 4.2. ključni stručnjaci (Stručnjak 2: Član tima – Projektant građevine) te točka 5. nisu u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim podzakonskim aktima. Ovlašteni inženjer građevinarstva bez obzira na završeni smjer, ima ovlaštenja da između ostalog izrađuje projekte - projektiranje konstrukcija. Zakonom o poslovima i djelatnostima je definirano da je da poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje
udruživanje u Komoru. Nastavno na navedeno, molimo da se izmjeni kriterij za Stručnjaka 2 na način da se ukloni kriterij – smjer konstrukcije.

Odgovor 1: Sstručna – akademska odrednica "dipl. ing. građ. – mag. ing. aedif." pokriva sva usmjerenja na građevinskom fakultetu i točno je da se, kod raspisivanja natječaja, ne pravi razlika između pojedinih smjerova. 

Točno je također da je ovo (obnova nakon potresa) specifičan slučaj i da je tražena usluga isključivo u domeni osoba koje su završile smjer konstrukcije na građevinskom fakultetu jer je jedino njihova stručna osposobljenost dostatna za zahtjeve koji se postavljaju na projekt obnove građevine (definiran Zakonom o obnovi i ostalim propisima). Prije svega seizmička analiza, a potom i statički proračuni.

Iz tog razloga navedena je odrednica – smjer konstrukcije, kako bi se izbjegli upravo slučajevi koje oslikava ovaj zahtjev za izmjenom uvjeta i sposobnosti ponuditelja tj. sudjelovanje osoba kojima to nije uže usmjerenje, pogotovo ako je riječ o glavnoj osobi u realizaciji projekta. 

Osim toga, u Pozivu na dostavu ponuda, u točki 4.2. jasno je navedeno: "Navedeni stručnjaci moraju sudjelovati u izvršenju ugovora". Kako je, dakle, moguće da se kao Stručnjak 2 pojavi dipl. ing. građ. prometnog usmjerenja, smjer hidromehanike ili smjer organizacije građenja, ako nije osposobljen za statičku i seizmičku analizu konstrukcije, odnosno konstrukcijsku obnovu zgrade. Sudjelovanje takvih stručnjaka dovelo bi u pitanje optimalnost rješenja kako u smislu stabilnosti konstrukcije tako i u troškovnom smislu. Također, s obzirom na problem ovješene kupole na 1. katu zgrade, neprihvatljivo je preuzimanje bilo kakvog rizika u obnovi zgrade. 

S obzirom na sve gore navedeno te neprihvatljivu opciju preuzimanja rizika, odlučeno je u natječajnoj dokumentaciji uvrstiti odrednicu stručnog usmjerenja za Stručnjaka 2. 

Sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, Hrvatsko novinarsko društvo kao neobveznik javne nabave poštuje načelo razmjernosti, čime osigurava da je svaka mjera koja se odabere nužna i prikladna s obzirom na svrhu nabave. Kriteriji za odabir ponude koji je propisan pozivom na dostavu ponuda te se primjenjuje tijekom pregleda i ocjene ponuda razmjeran je veličini, prirodi i složenosti nabave.  

Nadalje, Hrvatsko novinarsko društvo poštuje načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije kojim se osigurava nepristran, objektivan i cjelovit tretman svih sudionika u svim fazama postupka nabave. Nisu određeni uvjeti sudjelovanja na način koji bi predstavljali neopravdanu prepreku za sudjelovanje određenih (primjerice stranih) gospodarskih subjekata (diskriminatorni uvjeti sposobnosti glede stranih gospodarskih subjekata poput registracije u posebne upisnike ili posjedovanja posebnih dozvola/ovlaštenja kako bi obavljali djelatnost u RH sukladno posebnim propisima). 

Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevine te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi. 

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, člankom 22. propisano je da pravna osoba registrirana za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera. Ovisno o građevini koju projektira, odnosno na kojoj provodi stručni nadzor građenja, pravna osoba koja nema zaposlene sve potrebne ovlaštene inženjere iste mora osigurati putem ugovora u skladu s posebnim propisima. 

 

Pitanje 2: Sukladno odredbama stavke 12. Poziva na dostavu ponuda za predmetnu nabavu, molimo Vas sljedeća pojašnjenja i dodatne informacije:

1. Kolika je bruto površina zahvata te koliko je etaža u obuhvatu ovog projekta?

2. U dokumentu se nigdje ne spominje projektant strojarskih instalacija, međutim radi se o cjelovitoj obnovi objekta. Molimo pojašnjenje Naručitelja, je li strojarstvo obuhvaćeno u ovom postupku javne nabave?

3. Obzirom na nedostatak tehničkih informacija za pripremu sveobuhvatne i točne ponude, molimo Naručitelja da objavi projektni zadatak, kako bi svi potencijalni ponuditelji imali na raspolaganju isti obim potrebnih podataka.

Odgovor 2: 

1.  Građevinska bruto površina predmetne zgrade, na koju se poziva Zakon o obnovi te drugi relevantni propisi, iznosi 5.380,80 m2 te je ista, kao takva, dostavljena u MGIPU.

Prilažemo dva linka, na kojima su dostupni svi podaci kulturnog zaštićenog dobra Z - 2952, Novinarski dom: ovdje i ovdje

2.  Naručitelj je temeljem provedenih konzultacija, odlučio da se u natječajnoj dokumentaciji traže reference za navedena tri stručnjaka (Stručnjak 1, 2 i 3). Sudjelovanje pojedinih stručnjaka definirano je u Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 7/2022.) – Prilog III – Dokumentacija. Naručitelj nema namjeru izmjene sustava grijanja ili sustava hlađenja. Ostali zahvati ovise o konstrukcijskom rješenju obnove zgrade.

3.  Informacije navedene u natječajnoj dokumentaciji smatramo dostatnim za izradu ponude. Za ponuditelje kojima su potrebne dodatne informacije predviđena ja stavka 1.6. Poziva na dostavu ponude kojom je ujedno regulirana i dostupnost svih dodatnih informacija svim zainteresiranim ponuditeljima. 

Izvor: HND

Hrvatsko novinarsko društvo objavilo je poziv za prikupljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije obnove Novinarskog doma nakon potresa 2020. godine.

NOVO: Hrvatsko novinarsko društvo je 15. studenog 2023. donijelo Odluku o poništenju Poziva za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, Zgrade Novinarskog doma, Z-2952 jer su u postupku nabave postale poznate okolnosti zbog kojih bi, da su bile poznate prije objave Poziva na dostavu ponuda na internetskoj stranici  www.strukturnifondovi.hr, došlo do sadržajno bitno drukčijeg Poziva na dostavu ponuda (poglavito Troškovnika).

 

Odluka o poništenju.

Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Novinarskog doma objavljen je na mrežnoj stranici Strukturni fondovi, i to prema postupku nabave za fizičke i pravne osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Ponude se dostavljaju na adresu elektroničke pošte: tajnistvo@hnd.hr, s oznakom predmeta "Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu - pojedinačno zaštićeno kulturno dobro 'Zgrada Novinarskog doma', Z-2952".

Ponuditelji svoju ponudu moraju dostaviti najkasnije 13. 10. 2023. do 10.00 sati.

Tekst poziva i dokumentacija mogu se preuzeti ovdje.

* Odgovori na pitanja primljena do 9. listopada 2023.:

Pitanje 1: Unutar poziva na dostavu ponude, točka 4.2. ključni stručnjaci (Stručnjak 2: Član tima – Projektant građevine) te točka 5. nisu u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim podzakonskim aktima. Ovlašteni inženjer građevinarstva bez obzira na završeni smjer, ima ovlaštenja da između ostalog izrađuje projekte - projektiranje konstrukcija. Zakonom o poslovima i djelatnostima je definirano da je da poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje
udruživanje u Komoru. Nastavno na navedeno, molimo da se izmjeni kriterij za Stručnjaka 2 na način da se ukloni kriterij – smjer konstrukcije.

Odgovor 1: Sstručna – akademska odrednica "dipl. ing. građ. – mag. ing. aedif." pokriva sva usmjerenja na građevinskom fakultetu i točno je da se, kod raspisivanja natječaja, ne pravi razlika između pojedinih smjerova. 

Točno je također da je ovo (obnova nakon potresa) specifičan slučaj i da je tražena usluga isključivo u domeni osoba koje su završile smjer konstrukcije na građevinskom fakultetu jer je jedino njihova stručna osposobljenost dostatna za zahtjeve koji se postavljaju na projekt obnove građevine (definiran Zakonom o obnovi i ostalim propisima). Prije svega seizmička analiza, a potom i statički proračuni.

Iz tog razloga navedena je odrednica – smjer konstrukcije, kako bi se izbjegli upravo slučajevi koje oslikava ovaj zahtjev za izmjenom uvjeta i sposobnosti ponuditelja tj. sudjelovanje osoba kojima to nije uže usmjerenje, pogotovo ako je riječ o glavnoj osobi u realizaciji projekta. 

Osim toga, u Pozivu na dostavu ponuda, u točki 4.2. jasno je navedeno: "Navedeni stručnjaci moraju sudjelovati u izvršenju ugovora". Kako je, dakle, moguće da se kao Stručnjak 2 pojavi dipl. ing. građ. prometnog usmjerenja, smjer hidromehanike ili smjer organizacije građenja, ako nije osposobljen za statičku i seizmičku analizu konstrukcije, odnosno konstrukcijsku obnovu zgrade. Sudjelovanje takvih stručnjaka dovelo bi u pitanje optimalnost rješenja kako u smislu stabilnosti konstrukcije tako i u troškovnom smislu. Također, s obzirom na problem ovješene kupole na 1. katu zgrade, neprihvatljivo je preuzimanje bilo kakvog rizika u obnovi zgrade. 

S obzirom na sve gore navedeno te neprihvatljivu opciju preuzimanja rizika, odlučeno je u natječajnoj dokumentaciji uvrstiti odrednicu stručnog usmjerenja za Stručnjaka 2. 

Sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, Hrvatsko novinarsko društvo kao neobveznik javne nabave poštuje načelo razmjernosti, čime osigurava da je svaka mjera koja se odabere nužna i prikladna s obzirom na svrhu nabave. Kriteriji za odabir ponude koji je propisan pozivom na dostavu ponuda te se primjenjuje tijekom pregleda i ocjene ponuda razmjeran je veličini, prirodi i složenosti nabave.  

Nadalje, Hrvatsko novinarsko društvo poštuje načelo jednakog postupanja i zabrane diskriminacije kojim se osigurava nepristran, objektivan i cjelovit tretman svih sudionika u svim fazama postupka nabave. Nisu određeni uvjeti sudjelovanja na način koji bi predstavljali neopravdanu prepreku za sudjelovanje određenih (primjerice stranih) gospodarskih subjekata (diskriminatorni uvjeti sposobnosti glede stranih gospodarskih subjekata poput registracije u posebne upisnike ili posjedovanja posebnih dozvola/ovlaštenja kako bi obavljali djelatnost u RH sukladno posebnim propisima). 

Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevine te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi. 

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, člankom 22. propisano je da pravna osoba registrirana za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera. Ovisno o građevini koju projektira, odnosno na kojoj provodi stručni nadzor građenja, pravna osoba koja nema zaposlene sve potrebne ovlaštene inženjere iste mora osigurati putem ugovora u skladu s posebnim propisima. 

 

Pitanje 2: Sukladno odredbama stavke 12. Poziva na dostavu ponuda za predmetnu nabavu, molimo Vas sljedeća pojašnjenja i dodatne informacije:

1. Kolika je bruto površina zahvata te koliko je etaža u obuhvatu ovog projekta?

2. U dokumentu se nigdje ne spominje projektant strojarskih instalacija, međutim radi se o cjelovitoj obnovi objekta. Molimo pojašnjenje Naručitelja, je li strojarstvo obuhvaćeno u ovom postupku javne nabave?

3. Obzirom na nedostatak tehničkih informacija za pripremu sveobuhvatne i točne ponude, molimo Naručitelja da objavi projektni zadatak, kako bi svi potencijalni ponuditelji imali na raspolaganju isti obim potrebnih podataka.

Odgovor 2: 

1.  Građevinska bruto površina predmetne zgrade, na koju se poziva Zakon o obnovi te drugi relevantni propisi, iznosi 5.380,80 m2 te je ista, kao takva, dostavljena u MGIPU.

Prilažemo dva linka, na kojima su dostupni svi podaci kulturnog zaštićenog dobra Z - 2952, Novinarski dom: ovdje i ovdje

2.  Naručitelj je temeljem provedenih konzultacija, odlučio da se u natječajnoj dokumentaciji traže reference za navedena tri stručnjaka (Stručnjak 1, 2 i 3). Sudjelovanje pojedinih stručnjaka definirano je u Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 7/2022.) – Prilog III – Dokumentacija. Naručitelj nema namjeru izmjene sustava grijanja ili sustava hlađenja. Ostali zahvati ovise o konstrukcijskom rješenju obnove zgrade.

3.  Informacije navedene u natječajnoj dokumentaciji smatramo dostatnim za izradu ponude. Za ponuditelje kojima su potrebne dodatne informacije predviđena ja stavka 1.6. Poziva na dostavu ponude kojom je ujedno regulirana i dostupnost svih dodatnih informacija svim zainteresiranim ponuditeljima. 

Izvor: HND